Αρχική σελίδα arrow Γενικές πληροφορίες arrow Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιείται μεθοδικά, αποτελεσματικά και απαρακώλυτα το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με πειθαρχία στο πνεύμα της κοινής σχολικής ζωής και αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων (ιδιαίτερα σε ένα σχολείο σαν το δικό μας, που διατηρεί Τμήμα Ένταξης Μαθητών με Προβλήματα Όρασης), ως προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο.


Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη μικροκοινωνία που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να τα διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεπικουρώντας στο έργο που ξεκίνησαν οι γονείς στο σπίτι και να τα προετοιμάσει να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Έτσι, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η μεθοδικότητα στη μελέτη και την καλλιτεχνική έκφραση, η συνεργασία και η ομαδικότητα, καθώς και η εδραίωση  πολιτισμένης συμπεριφοράς, πνεύματος αλληλεγγύης και δημοκρατικού κλίματος, διαδραματίζουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.


Κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης όπως, εν προκειμένω, το σχολείο, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει ένα σύνολο αρχών, να υπερασπίζεται αξίες και να προβάλλει πρότυπα συμπεριφοράς πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η ουσιαστική συνύπαρξη και θα αρτιωθεί η προσωπικότητα των μαθητών του. Το σύνολο των κανόνων, αρχών και προτύπων συμπεριφοράς που καθορίζουν και διευθετούν ουσιαστικά την καθημερινή σχολική ζωή αποτελούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου». Διευκρινίζεται ότι στο ανά χείρας κείμενο, χάριν οικονομίας του λόγου, τα ουσιαστικά «μαθητής», «εκπαιδευτικός» και «απουσιολόγος», με τις κλίσεις, τον αριθμό (ενικός ή πληθυντικός) και τα παράγωγά τους, χρησιμοποιούνται με τρόπο συμπεριληπτικό, για να εννοηθούν όλα τα πρόσωπα με τις αντίστοιχες  ιδιότητες, ανεξάρτητα από το φύλο τους.


Ο παρών «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αρχών, τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και τις προτάσεις των μαθητών. Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2021-22 λόγω της πανδημίας COVID-19 εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών, και ακολουθούνται οι οδηγίες σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187/ 10-9-2021 όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του Κανονισμού είναι:

  • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Η συμβολή του ως παιδαγωγικού οδηγού για την ομαλή σχολική ζωή, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον δημοκρατικό διάλογο και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
  • Η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως της συνεργασίας και αλληλεγγύης, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας κάθε είδους (φυλετικής, ταυτότητας φύλου, κ.ά.), της ενσυναίσθησης και της συναίνεσης καθηγητών, γονέων και μαθητών σε από κοινού συμφωνημένους κανόνες.
  • Η ενημέρωση των μαθητών όσον αφορά τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του σχολείου. Η οριοθέτηση των κανόνων συμπεριφοράς, που αποτελούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.
  • Η απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας.
  • Η ασφαλής λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές οδηγίες ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, ευρύτερα, αλλά και οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. (Υπ. Απόφαση 79942/ΓΔ4 /2019 - ΦΕΚ Β 2005/30.05.2019 (kodiko.gr) κεφάλαιο ΣΤ', άρθρο 30).


Το Συμβούλιο Τμήματος

α) αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό,

β) συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,

γ) συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/-ουσα,  ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες ή και ένας ή περισσότεροι μαθητές για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,

δ) στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,

ε) συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,

στ) συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους.Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενo

ΒΡΑΒΕΙΟ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Η Σχολική Κοινότητα στο Facebook

Στατιστικά

Επισκέπτες: 13181580
Έχουμε 29 επισκέπτες σε σύνδεση

Εκπαιδευτικά, Καλλιτεχνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα του Σχολείου μας

Λύση θέματος πανελληνίων 2022
Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2022
Λύση θέματος πανελληνίων 2022 Η «λύση» αυτή είναι ενδεικτική και κατά κανέναν τρόπο δεσμευτική
Περισσότερα...
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα
Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2022
Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Η ορχήστρα Νόστος στα Εκπαιδευτήρια Μαλλιάρα Συναυλία στις 14 Μαΐου 2022, στα...
Περισσότερα...
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου)
Πέμπτη, 26 Μάιος 2022
Β΄Γυμνασίου - Ιστορία (Ελευθερίου) ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ                                     ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ...
Περισσότερα...
Πάνω