Αρχική σελίδα arrow Γενικές πληροφορίες arrow Σχολικός Κανονισμός

Σχολικός Κανονισμός

 • να αποδίδουν σεβασμό, με τα λόγια και τις πράξεις τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.
 • να αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και να συμμετέχουν στις απαιτούμενες δραστηριότητες φροντίζοντας καθημερινά να προσκομίζουν τα απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή τους (βιβλία, τετράδια, όργανα, κ.λπ.).
 • να υποστηρίζουν και να διεκδικούν τη δημοκρατική συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους δίνει η νομοθεσία, συμβάλλοντας στην εφαρμογή αυτών των αποφάσεων.
 • να συμβάλλουν στην εμπέδωση ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.
 • να προσέχουν και να διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου.
 • να επιδιώκουν την υιοθέτηση και να συμβάλλουν στην παγίωση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η ανακύκλωση υλικών και η συνετή χρήση των εκπαιδευτικών μέσων.
 • να προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1. Επιδιώκουν να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν με το πρόσωπο με το οποίο έχουν διαφορές.

2. Απευθύνονται στους συμβούλους σχολικής ζωής.

3. Απευθύνονται στον Διευθυντή.

 • να αντιδρούν άμεσα και να ακολουθούν τα παραπάνω βήματα σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς.
 • να τηρούν τους κανόνες της τάξης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/ριών για μάθηση.
 • να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και να ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στην ήρεμη, αποδοτική σχολική ζωή και πρόοδό τους.
 • να επικοινωνούν με τους γονείς τους μέσω των τηλεφώνων του Σχολείου, όταν υπάρχει ανάγκη, αφού ζητήσουν άδεια.
 • να ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις τους, να συμπεριφέρονται με ευγένεια στις διδακτικές επισκέψεις εκτός σχολείου έχοντας τη συναίσθηση ότι εκπροσωπούν το σχολείο τους, και να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια σχολικών εκδηλώσεων και εορτών εντός και εκτός του σχολείου.
 • να σέβονται τα βιβλία και το εποπτικό υλικό του σχολείου. Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία είναι πνευματικό δημιούργημα, παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία και πρέπει να διαφυλάσσονται και να προστατεύονται από βανδαλισμούς.
 • Τέλος, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τους Η/Υ και γενικά τα εποπτικά μέσα χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτικού.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιείται μεθοδικά, αποτελεσματικά και απαρακώλυτα το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με πειθαρχία στο πνεύμα της κοινής σχολικής ζωής και αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων (ιδιαίτερα σε ένα σχολείο σαν το δικό μας, που διατηρεί Τμήμα Ένταξης Μαθητών με Προβλήματα Όρασης), ως προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο.

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη μικροκοινωνία που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης κοινωνίας. Στόχος της είναι να βοηθήσει τα παιδιά να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να τα διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεπικουρώντας στο έργο που ξεκίνησαν οι γονείς στο σπίτι και να τα προετοιμάσει να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Έτσι, η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως είναι ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η μεθοδικότητα στη μελέτη και την καλλιτεχνική έκφραση, η συνεργασία και η ομαδικότητα, καθώς και η εδραίωση  πολιτισμένης συμπεριφοράς, πνεύματος αλληλεγγύης και δημοκρατικού κλίματος, διαδραματίζουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης όπως, εν προκειμένω, το σχολείο, οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει ένα σύνολο αρχών, να υπερασπίζεται αξίες και να προβάλλει πρότυπα συμπεριφοράς πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η ουσιαστική συνύπαρξη και θα αρτιωθεί η προσωπικότητα των μαθητών του. Το σύνολο των κανόνων, αρχών και προτύπων συμπεριφοράς που καθορίζουν και διευθετούν ουσιαστικά την καθημερινή σχολική ζωή αποτελούν τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου». Διευκρινίζεται ότι στο ανά χείρας κείμενο, χάριν οικονομίας του λόγου, τα ουσιαστικά «μαθητής», «εκπαιδευτικός» και «απουσιολόγος», με τις κλίσεις, τον αριθμό (ενικός ή πληθυντικός) και τα παράγωγά τους, χρησιμοποιούνται με τρόπο συμπεριληπτικό, για να εννοηθούν όλα τα πρόσωπα με τις αντίστοιχες  ιδιότητες, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Ο παρών «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου» είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών αρχών, τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και τις προτάσεις των μαθητών. Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2022-23 λόγω της πανδημίας COVID-19 εφαρμόζονται τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις αυτών, και ακολουθούνται οι οδηγίες σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ.50908/7.9.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται από τις ΚΥΑ και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του Κανονισμού είναι:

  • Η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

  • Η συμβολή του ως παιδαγωγικού οδηγού για την ομαλή σχολική ζωή, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, τον δημοκρατικό διάλογο και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

  • Η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως της συνεργασίας και αλληλεγγύης, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας κάθε είδους (φυλετικής, ταυτότητας φύλου,( κ.ά.) της ενσυναίσθησης και της συναίνεσης καθηγητών, γονέων και μαθητών σε από κοινού συμφωνημένους κανόνες (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2101/199ΦΕΚ 192/Α/2-12-1992 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού).
  • Η ενημέρωση των μαθητών όσον αφορά τους κανόνες και τις αρχές λειτουργίας του σχολείου. Η οριοθέτηση των κανόνων συμπεριφοράς, που αποτελούν τις προϋποθέσεις διαμόρφωσης του κατάλληλου παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.

  • Η απρόσκοπτη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας.

  • Η ασφαλής λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές οδηγίες ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, ευρύτερα, αλλά και οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

  Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθούν το Συμβούλιο Τμήματος και ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. (Υπ. Απόφαση 79942/ΓΔ4 /2019 - ΦΕΚ Β 2005/30.05.2019 (kodiko.gr) κεφάλαιο ΣΤ', άρθρο 30).

  Το Συμβούλιο Τμήματος

  α) αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ' αυτό,

  β) συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών/τριών του τμήματος,

  γ) συγκαλείται από τον/την προεδρεύοντα/-ουσα,  ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δύο τουλάχιστον διδάσκοντες ή και ένας ή περισσότεροι μαθητές για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα,

  δ) στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να μετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος,

  ε) συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,

  στ) συζητεί και εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Το συμβούλιο του τμήματος δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο των Διδασκόντων, που

  έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων.φ353.13241056
ΒΡΑΒΕΙΟ 8ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Εκπαιδευτικά, Καλλιτεχνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα του Σχολείου μας

1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ
Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2023
1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ 1η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ Συναυλία 21 Σεπτεμβρίου 2023, στην αίθουσα...
Περισσότερα...
Το DUO MELOS στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου
Παρασκευή, 01 Δεκέμβριος 2023
Το DUO MELOS στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου Το DUO MELOS στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου Συναυλία 21 Σεπτεμβρίου 2023, στην αίθουσα...
Περισσότερα...
Ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης
Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023
Ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης Ενδεικτικό μηνιαίο πρόγραμμα σίτισης ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εβδομάδα...
Περισσότερα...
Πάνω